Reglament

CHALLENGE FOCUXTREME DE RAL·LIS

REGLAMENT ESPORTIU I TÈCNIC

FX logo

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ 

1.1 RALLYEXTREME, amb el vistiplau de la Federació Catalana d’Automobilisme, i en col·laboració amb els seus patrocinadors, organitza la VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis 2019 que es disputarà en l’àmbit i amb la reglamentació esportiva de la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra i de l’Open de Catalunya de Ral·lisprints d’Asfalt.

Aquesta Challenge FX té per objectiu I’aportació directa d’una ajuda material als participants privats que s’inscriguin en les proves de la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra/Asfalt i que utilitzin els materials esmentats a la VII CHALLENGE FOCUXTREME, detallats en l’article 4.

1.2 El nom de la VII CHALLENGE FOCUXTREME serà recollit en els documents editats en cada prova puntuable per la mateixa.

1.3 RALLYEXTREME es reserva el dret d’aplicar unes sancions específiques que seran independents i addicionals a las que s’apliquin per part de la F.C.A. i/o els Comissaris Esportius segons el que indica el C.E.I., en el Reglament Particular de cada prova i en tots els Reglaments aplicables a la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra i de l’Open de Catalunya de Ral·lisprints d’Asfalt.

Els participants coneixen i assumeixen els riscos inherents a la competició esportiva de l’automobilisme, i coneixen les cobertures ofertes per l’assegurança de les llicencies, i no poden reclamar a Rallyextreme cap tipus d’indemnització per sinistre de vehicles o danys personals en cap cas.

Els danys produïts pels pilots a tercers, hauran d’ester coberts per l’assegurança obligatòria del vehicle o la de la prova segons el cas, i en cap cas en respondrà Rallyextreme.

1.4 RALLYEXTREME i la FCA es reserven el dret d’introduir els canvis que creguin oportuns al present Reglament, atenent a criteris esportius o de qualsevol altra índole.

ARTICLE 2. ORDRE DE PRELACIÓ

2.1 Per la interpretació del present reglament seran d’aplicació, el següent ordre de prelació:

 1. a) Les Prescripcions Comunes als Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya per enguany
 2. b) El Reglament Esportiu de Ral·lis.
 3. c) El Reglament Particular de la prova.
 4. d) El present Reglament Esportiu i Tècnic d’aquesta VII CHALLENGE FOCUXTREME.

Qualsevol possible contradicció entre algun d’aquests documents, es resoldrà aplicant el de més alta jerarquia.

El CEI serà d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals de procediment, apel·lacions i reclamacions.

ARTICLE 3. ASPIRANTS

3.1 La VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis està reservada a conductors posseïdors de les corresponents llicències expedides per la FCA i/o RFEDA, amb validesa per l’any en curs i que la sol·licitud d’inscripció, en la VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis sigui admesa i confirmada per RALLYEXTREME i la FCA.

3.2 Tots els competidors i conductors, que siguin admesos, es comprometen a respectar els reglaments aplicables per aquesta  VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis.

ARTICLE 4. VEHICLES ADMESOS

4.1 La VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis està reservada de manera exclusiva al model Ford Focus 1.6, 16 Vàlvules, 3 portes fabricat durant els anys 1998 i 2004 i modificat en forma d’un kit per a la VII Challenge Focuxtreme. Aquests vehicles han d’estar conformes al Reglament Tècnic publicat, inclosos annexos.

4.2 Els vehicles hauran de presentar un bon aspecte, tant en la seva carrosseria com en pintura, per poder prendre la sortida en cada cursa.

4.3 El KIT subministrat per Rallyextreme constarà de:

 • 1 arc de seguretat
 • 1 proteccions de l’arc de seguretat
 • 2 baquets homologats
 • 2 guies baquets homologats
 • 2 arnes homologats
 • 1 volant + pinya competició
 • 1 barra torretes suspensió
 • 1 faldilles guardapols
 • 2 jocs seguretat interior
 • 1 desconnectador més cable tirador homologats
 • 1 joc extinció automàtic
 • 1 extintor manual
 • 1 kit lamines antideflagració. FIA
 • 1 joc tanques de seguretat capó
 • 1 joc amortidors bilstein.
 • El preu d’aquest Kit estarà al voltant als 2100 euros aprox.

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS

5.1 Les inscripcions a la VII CHALLENGE FOCUXTREME s’hauran de dirigir a: info@rallyextreme.es

5.2 A les inscripcions hi haurà de figurar:

Nom i cognoms de pilot i copilot.

Adreça postal

Telèfon de contacte

Adreça de correu electrònic

Dades del vehicle Model Ford Focus 1600cc. 16v.3p. Segons fitxa homologació FCA

Justificant ingrés a la VII CHALLENGE FOCUXTREME

5.3 Aquesta inscripció, haurà d’anar acompanyada del full d’inscripció degudament emplenat on el participant comprarà els seus materials i kits a (raó social, adreça i persona de contacte del subministrador del participant).

Cada participant rebrà la publicitat obligatòria en el moment d’inscriure’s o a la primera cursa on participi.

5.4 Cada participant inscrit haurà de complir les següents condicions:

– Utilitzar única i exclusivament les marques i condicions subministrades per l’organitzador de la VII CHALLENGE FOCUXTREME.

– Portar els adhesius, brodats, semarretes, gorres etc. de la VII CHALLENGE FOCUXTREME, durant tot el desenvolupament de la prova, des de la cerimònia de sortida fins a I’acte de Iliurament de trofeus i premis, amb exclusió de qualsevol publicitat d’altres marques contraries als interessos de la VII CHALLENGE FOCUXTREME (excepte la publicitat obligatòria de les proves). Aquest material (adhesius, brodats, gorres, samarretes, etc.) serà subministrat als equips en el moment de formalitzar la inscripció o a la primera cursa de la VII CHALLENGE FOCUXTREME.

– Fer constar en les sol·licituds d’inscripció de les proves puntuables per la VII CHALLENGE FOCUXTREME (previ acord amb Organitzadors) la seva participació en la VII CHALLENGE FOCUXTREME.

5.5 Rallyextreme es reserva el dret d’admissió i decisió a la VII CHALLENGE FOCUXTREME per motius esportius o comercials o qualsevol altres.

5.6 La inscripció a la VII Challenge Focuxtreme té uns drets d’inscripció de 750 (set-cents cinquanta) euros. El 80% aquest import es dividirà pel número de proves a disputar en el moment de la inscripció i anirà, als premis en metàl·lic a repartir a cada cursa entre els participants segons article 9.3.1f del present Reglament.

5.7 Cada participant inscrit haurà de complir amb les següents obligacions:

– Portar els pneumàtics específics de la VII Challenge Focuxtreme.

– Portar el kit de materials de la VII Challenge Focuxtreme.

– Portar kits adhesius de Rallyextreme al vehicle.

– Portar diversos adhesius, publicitats, etc.. de les diverses empreses      col·laboradores facilitades per Rallyextreme abans de cada prova.

Ocupant sempre com a màxim el 50% del espai publicitari del vehicle.

ARTICLE 6. PROVES PUNTUABLES

6.1 El nombre de proves programades per a la VII CHALLENGE FOCUXTREME serà de sis Ral·lis.

6.2 El calendari oficial de la VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis serà de sis ral·lis de la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra/Asfalt, segons el publicat per la FCA i és el següent :

Tres Ral.lis de terra i tres ral.lis d´asfalt.

6.3 Rallyextreme, juntament amb la FCA i per causes de força major així enteses, es reserva el dret de modificar les dates i llocs de celebració d’un o diversos proves de les indicades en l’apartat 6.2 del present article.

ARTICLE 7. PUBLICITAT

7.1 Els equips podran fer figurar en els vehicles, així com en la vestimenta, publicitat comercial sempre que:

– Estiguin d’acord amb l’establert en normes sobre publicitat FIA, RFEDA i FCA, respectin estrictament els llocs previstos pel Comitè Organitzador indicats en el present Reglament i annexos que puguin publicar-se.

– La publicitat dels participants no serà contrària ni competidora a la definida en el present Reglament i els seus annexos.

7.2 RALLYEXTREME i la FCA es reserven el dret de divulgar lliurement i sense limitació de temps i en la forma que estimin oportú, la participació i resultats d’aquesta Challenge, així com la cessió a tercers d’aquests drets i a tots els participants de la VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis.

ARTICLE 8. VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES Y TÈCNIQUES

8.1 Les verificacions administratives i tècniques es realitzaran en els horaris i llocs indicats en el Reglament Particular de cada prova, conforme a l’indicat en l’article 18 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis de l’any en curs.

8.2 Les verificacions tècniques itinerants i/o d’ofici dels vehicles, si hi fossin, es realitzaran en el mateix recorregut o on estimin oportú els Comissaris Esportius de la prova.

Aquestes verificacions seran efectuades pels Comissaris Tècnics designats per l’organitzador i aprovats per la FCA.

8.3 Els Comissaris Esportius determinaran en quin moment es podran portar a terme les verificacions tècniques d’ofici, així com el nombre de vehicles, punts i elements tècnics que es considerin oportuns per verificar.

ARTICLE 9. ATRIBUCIÓ DE PUNTS PER PROVA

9.1. A les proves s’atorgaran uns punts a cada equip inscrit a la VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis segons la classificació oficial obtinguda a la cursa. Un conjunt de punts de la general scratx de la prova, uns punts per la classificació final de la Challenge a la prova i un conjunt de punts per la classificació de la Challenge a cada tram de la prova.

La suma de tots els punts acumulats de totes les proves de la VII CHALLENGE FOCUXTREME, donaran un guanyador final:

     

Challenge
(fins 5 sortits)
 Challenge
(6 o més sortits)
Scratx Ral.li Scratx tram
Challenge
 1er  25  30  2 3
 2on  20  25  2  2
 3er  16  20  2  1
 4rt  12  16  2
 5è  8  12  2
 6è  10  1
 7è  8  1
 8è  6  1
 9è  4  1
 10è  2 1

9.2 En cada prova puntuable s’atorgaran unes dotacions de premis i altres depenent dels participants inscrits i autoritzats a prendre la sortida en la prova en qüestió. Per determinar la dotació de premis i incentius es prendrà com a referència la llista de participants autoritzats a prendre la sortida emesa pels Comissaris Esportius de la prova.

9.3.1 Premis i Dotacions per prova:

Els premis seran atorgats nomes als presents a la entrega segons  la classificació final scratx oficial de la prova, de la següent manera:

 1. 2 pneumàtics a cada cursa, al 1er classificat de la VII CHALLENGE.
 2. es sortejarà 1 pneumàtic a cada cursa entre tots els participants de la VII CHALLENGE.
 3. 5 litres d’oli a cada cursa per el 3er classificat de la VI CHALLENGE.
 4. 1 lot productes lubricants Motul a cada cursa per sorteig entre tots els participants a la VII CHALLENGE.
 5. 50 litres carburant a cada cursa al 2on classificat de la VI CHALLENGE.
 6. Els premis en metàl·lic seran els següents:

– 1er. 28% de l’import acumulat per la cursa

– 2on. 20% de l’import acumulat per la cursa

– 3er.  16% de l’import acumulat per la cursa

– 4rt.   12% de l’import acumulat per la cursa

– 5e.   10% de l’import acumulat per la cursa

– 6e.    8%. de l’import acumulat per la cursa

– 7e.    6% de l’import acumulat per la cursa

 1. 2 bonificacions mes amb 100€ cadascuna a sorteig entre els classificats presents a l’entrega premis a cada cursa.
 2. Diferents premis com una estada nit hotel col·laborador FX a sorteig entre els classificats i presents a l’entrega premis de cada cursa.

Tots els premis estan afectats, en el cas que correspongui, per la retenció vigent aplicada pel Ministeri d’Hisenda a compte de “l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques” (IRPF).

En cas que existeixi una reclamació sobre la classificació publicada i que aquesta afecti algun participant de la “VI Challenge Focuxtreme”, els premis de la prova seran retinguts fins a la resolució o publicació de la classificació oficial final.

El pagament dels premis es farà mitjançant transferència bancària, segons les dades indicades per cada participant al full d’inscripció.

9.4. L’atribució de les dotacions de premis i demés es farà amb la condició que es compleixi l’article 5 del present Reglament.

9.5. En cas d’incompliment de qualsevol punt de l’article 5, Rallyextreme es reserva el dret de no lliurar els premis i incentius aconseguits al equip infractor. Rallyextreme publicarà, segons la Classificació Oficial, la llista dels participants que es poden beneficiar de les dotacions, sempre sota la vistiplau de la Federació Catalana d’Automobilisme.

9.6. En la cerimònia de Iliurament de premis de cada prova, els participants classificats en les posicions pertinents pujaran al podi juntament amb un representant de Rallyextreme, de l’organitzador, o de la FCA, a recollir els seus Trofeus.

9.7. Les dotacions de pneumàtics etc…seran, sempre, de la mateixa mida i especificació als utilitzats en la VII CHALLENGE FOCUXTREME a cada prova. No s’admetrà cap tipus d´intercanvi, abonament o reemborsament dels materials obtinguts com a premi i incentiu.

ARTICLE 10. CLASSIFICACIÓ FINAL. PREMIS FINALS i RESULTATS A RETENIR

10.1 Serà proclamat guanyador de la VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis el participant que hagi obtingut més punts, tenint en compte que per a aquesta suma es retindran tots els resultats.

10.2 A tal efecte de la classificació final serà obligatori retenir els resultats de les proves en les quals un pilot hagi estat exclòs per qualsevol motiu d’índole tècnica o esportiva, una vegada esgotades totes les vies d’apel·lacions i recursos.

10.3 Així mateix es tindran en compte com a resultats a retenir, els derivats de la NO participació d’algun pilot en alguna de les proves fruit del compliment de sancions o similars.

10.4 Els pilots inscrits només en la segona meitat de la temporada de la VII CHALLENGE FOCUXTREME, no puntuaran i en conseqüència no bloquejaran punts a la resta de participants.

10.5 En cas d’empat serà d’aplicació l’article 18 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya d’enguany.

10.6. Els premis finals pels guanyadors de la VII CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis seran:

 • Trofeu als tres primers classificats
 • Bonificació per la següent edició FX de l’any següent. (Segons disponibilitat)

10.7 Per poder optar al premi final de temporada hi haurà d’haver hagut inscrits un mínim de 10 participants a la VI CHALLENGE FOCUXTREME.

ARTICLE 11. APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT

Els casos no previstos en el present Reglament i els dubtes que poguessin derivar-se de la seva interpretació, seran resolts per RALLYEXTREME i la FCA.

Rallyextreme es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o anul·lar la VII Challenge Focuxtreme  en cas de força major o si ho exigeixen circumstàncies alienes a la societat, sense que es pugui exigir cap responsabilitat derivada d’aquesta situació.

[Click per descarregar reglament]