Reglament

 

CHALLENGE FOCUXTREME DE RAL·LIS

REGLAMENT ESPORTIU I TÈCNIC

 

FX logo

 

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ

1.1 RALLYEXTREME, amb el vist-i-plau de la Federació Catalana dAutomobilisme, i en col·laboració amb els seus patrocinadors, organitza la IV CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis 2016 que es disputarà en l’àmbit i amb la reglamentació esportiva de la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra i de l’Open de Catalunya de Ral·lisprints d’Asfalt.

Aquesta Challenge FX té per objectiu Iaportació directa duna ajuda material als participants privats que sinscriguin en les proves de la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra/Asfalt i que utilitzin els materials esmentats a la IV CHALLENGE FOCUXTREME, detallats en larticle 4.

1.2 El nom de la IV CHALLENGE FOCUXTREME serà recollit en els documents editats en cada prova puntuable per la mateixa.

1.3 RALLYEXTREME es reserva el dret d’aplicar unes sancions específiques que seran independents i addicionals a las que s’apliquin per part de la F.C.A. i/o els Comissaris Esportius segons el que indica el C.E.I., en el Reglament Particular de cada prova i en tots els Reglaments aplicables a la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra i de l’Open de Catalunya de Ral·lisprints d’Asfalt.

Els participants coneixen i assumeixen els riscos inherents a la competició esportiva de lautomobilisme, i coneixen les cobertures ofertes per lassegurança de les llicencies, i no poden reclamar a Rallyextreme cap tipus dindemnització per sinistre de vehicles o danys personals en cap cas.

Els danys produïts pels pilots a tercers, hauran dester coberts per lassegurança obligatòria del vehicle o la de la prova segons el cas, i en cap cas en respondrà Rallyextreme.

1.4 RALLYEXTREME i la FCA es reserven el dret dintroduir els canvis que creguin oportuns al present Reglament, atenent a criteris esportius o de qualsevol altra índole.

ARTICLE 2. ORDRE DE PRELACIÓ

2.1 Per la interpretació del present reglament seran d’aplicació, el següent ordre de prelació:

a) Les Prescripcions Comunes als Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya per enguany

b) El Reglament Esportiu de Ral·lis.

c) El Reglament Particular de la prova.

d) El present Reglament Esportiu i Tècnic daquesta IV CHALLENGE FOCUXTREME.

Qualsevol possible contradicció entre algun d’aquests documents, es resoldrà aplicant el de més alta jerarquia.

El CEI serà daplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals de procediment, apel·lacions i reclamacions.

 

 

ARTICLE 3. ASPIRANTS

3.1 La IV CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis està reservada a conductors posseïdors de les corresponents llicències expedides per la FCA i/o RFEDA, amb validesa per l’any en curs i que la sol·licitud d’inscripció, en la IV CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis sigui admesa i confirmada per RALLYEXTREME i la FCA.

3.2 Tots els concursants i conductors, que siguin admesos, es comprometen a respectar els reglaments aplicables per aquesta  IV CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis.

 

 

ARTICLE 4. VEHICLES ADMESOS

4.1 La IV CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis està reservada de manera exclusiva al model Ford Focus 1.6, 16 Vàlvules, 3 portes fabricat durant els anys 1998 i 2004 i modificat en forma dun kit per a la IV Challenge Focuxtreme. Aquests vehicles han destar conformes al Reglament Tècnic publicat, inclosos annexos.

4.2 Els vehicles hauran de presentar un bon aspecte, tant en la seva carrosseria com en pintura, per poder prendre la sortida en cada cursa.

4.3 El KIT subministrat per Rallyextreme constarà de:

1 arc de seguretat

1 proteccions de larc de seguretat

2 baquets homologats

2 guies baquets homologats

2 arnes homologats

1 volant + pinya competició

1 barra torretes suspensió

1 faldilles guardapols

2 jocs seguretat interior

1 desconnectador més cable tirador homologats

1 joc extinció automàtic

1 extintor manual

1 kit lamines antideflagració. FIA

1 joc tanques de seguretat capó

1 joc amortidors bilstein.

El preu daquest Kit estarà al voltant als 2000 euros aprox.

 

 

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS

5.1 Les inscripcions a la IV CHALLENGE FOCUXTREME shauran de dirigir a: info@rallyextreme.es

5.2 A les inscripcions hi haurà de figurar:

    Nom i cognoms de pilot i copilot.

    Adreça postal

    Telèfon de contacte

    Adreça de correu electrònic

    Dades del vehicle Model Ford Focus 1600cc. 16v.3p

   Justificant ingrés a la IV CHALLENGE FOCUXTREME

5.3 Aquesta inscripció, haurà danar acompanyada del full dinscripció degudament emplenat on el participant comprarà els seus materials i kits a (raó social, adreça i persona de contacte del subministrador del participant).

Cada participant rebrà la publicitat obligatòria en el moment dinscriures o a la primera cursa on participi.

5.4 Cada participant inscrit haurà de complir les següents condicions:

Utilitzar única i exclusivament les marques i condicions subministrades per lorganitzador de la IV CHALLENGE FOCUXTREME.

Portar els adhesius, brodats, gorres etc. de la IV CHALLENGE FOCUXTREME, durant tot el desenvolupament de la prova, des de la cerimònia de sortida fins a Iacte de Iliurament de trofeus i premis, amb exclusió de qualsevol publicitat daltres marques contraries als interessos de la IV CHALLENGE FOCUXTREME (excepte la publicitat obligatòria de les proves). Aquest material (adhesius, brodats, gorres, samarretes, etc.) serà subministrat als equips en el moment de formalitzar la inscripció o a la primera cursa de la IV CHALLENGE FOCUXTREME.

Fer constar en les sol·licituds dinscripció de les proves puntuables per la IV CHALLENGE FOCUXTREME (previ acord amb Organitzadors) la seva participació en la IV CHALLENGE FOCUXTREME.

5.5 Rallyextreme es reserva el dret dadmissió i decisió a la IV CHALLENGE FOCUXTREME per motius esportius o comercials o qualsevol altres.

5.6 La inscripció a la IV Challenge Focuxtreme té uns drets dinscripció de 750 (set-cents cinquanta) euros. El 80% aquest import es dividirà pel número de proves a disputar en el moment de la inscripció i anirà, als premis en metàl·lic a repartir a cada cursa entre els participants segons article 9.3.1f del present Reglament.

5.7 Cada participant inscrit haurà de complir amb les següents obligacions:

– Portar els pneumàtics específics de la IV Challenge Focuxtreme.

– Portar el kit de materials de la III challenge Focuxtreme.

– Portar kits adhesius de Rallyextreme al vehicle.

– Portar diversos adhesius, publicitats, etc.. de les diverses empreses      col·laboradores facilitades per Rallyextreme abans de cada prova.

Ocupant sempre com a màxim el 50% del espai publicitari del vehicle.

 

 

ARTICLE 6. PROVES PUNTUABLES

6.1 El nombre de proves programades per a la IV CHALLENGE FOCUXTREME serà de sis Ral·lis.

6.2 El calendari oficial de la III CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis serà de cinc ral·lis de la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra/asfalt, segons el publicat per la FCA i és el següent :

Ral·li Focuxtreme (terra)

Ral.li Focuxtreme (terra)

Ral·li Focuxtreme (asfalt)

Ral·li Focuxtreme ( asfalt)

Ral·li Focuxtreme (asfalt)

Ral·li Focuxtreme (terra)

6.3 Rallyextreme, juntament amb la FCA i per causes de força major així enteses, es reserva el dret de modificar les dates i llocs de celebració d’un o diversos proves de les indicades en l’apartat 6.2 del present article.

 

 

ARTICLE 7. PUBLICITAT

7.1 Els equips podran fer figurar en els vehicles, així com en la vestimenta, publicitat comercial sempre que:

– Estiguin d’acord amb l’establert en normes sobre publicitat FIA, RFEDA i FCA, respectin estrictament els llocs previstos pel Comitè Organitzador indicats en el present Reglament i annexos que puguin publicar-se.

– La publicitat dels participants no serà contrària ni competidora a la definida en el present Reglament i els seus annexos.

7.2 RALLYEXTREME i la FCA es reserven el dret de divulgar lliurement i sense limitació de temps i en la forma que estimin oportú, la participació i resultats d’aquesta Challenge, així com la cessió a tercers d’aquests drets i a tots els participants de la VI CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis.

 

 

ARTICLE 8. VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES Y TÈCNIQUES

8.1 Les verificacions administratives i tècniques es realitzaran en els horaris i llocs indicats en el Reglament Particular de cada prova, conforme a l’indicat en l’article 18 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis de lany en curs.

8.2 Les verificacions tècniques itinerants i/o dofici dels vehicles, si hi fossin, es realitzaran en el mateix recorregut o on estimin oportú els Comissaris Esportius de la prova.

Aquestes verificacions seran efectuades pels Comissaris Tècnics designats per lorganitzador i aprovats per la FCA.

8.3 Els Comissaris Esportius determinaran en quin moment es podran portar a terme les verificacions tècniques dofici, així com el nombre de vehicles, punts i elements tècnics que es considerin oportuns per verificar.

 

 

ARTICLE 9. ATRIBUCIÓ DE PUNTS PER PROVA

9.1. A les proves satorgaran uns punts a cada equip inscrit a la IV CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis segons la classificació oficial obtinguda a la cursa. Un conjunt de punts de la general scratx de la prova, uns punts per la classificació final de la challenge a la prova i un conjunt de punts per la classificació de la challenge a cada tram de la prova.

La suma de tots els punts acumulats de totes les proves de la IV CHALLENGE FOCUXTREME, donaran un guanyador final:

      

Challenge
(fins 5 sortits)
 Challenge
(6 o més sortits)
Scratx Ral.li Scratx tram
Challenge
 1er  25  30  2 3
 2on  20  25  2  2
 3er  16  20  2  1
 4rt  12  16  2
 5è  8  12  2
 6è  10  1
 7è  8  1
 8è  6  1
 9è  4  1
 10è  2 1

 

 

9.2 En cada prova puntuable satorgaran unes dotacions de premis i altres depenent dels participants inscrits i autoritzats a prendre la sortida en la prova en qüestió. Per determinar la dotació de premis i incentius es prendrà com a referència la llista de participants autoritzats a prendre la sortida emesa pels Comissaris Esportius de la prova.

9.3.1 Premis i Dotacions per prova:

Els premis seran atorgats nomes als presents a la entrega segons  la classificació final scratx oficial de la prova, de la següent manera:

 1. 2 pneumàtics a cada cursa, al 1er classificat de la IV CHALLENGE.
 2. es sortejarà 1 pneumàtic a cada cursa entre tots els participants de la IV CHALLENGE.
 3. 5 litres doli a cada cursa per el 3er classificat de la IV CHALLENGE.
 4. 1 lot productes lubricants Motul a cada cursa per sorteig entre tots els participants a la IV CHALLENGE.
 5. 50 litres carburant a cada cursa al 2on classificat de la IV CHALLENGE.
 6. Els premis en metàl·lic seran els següents:

–    1er. 28% de limport acumulat per la cursa

–    2on. 20% de limport acumulat per la cursa

 • 3er.  16% de limport acumulat per la cursa
 • 4rt.   12% de l’import acumulat per la cursa
 • 5e.   10% de l’import acumulat per la cursa
 • 6e.    8%. de l’import acumulat per la cursa
 • 7e.    6%  de l’import acumulat per la cursa

G. 2 bonificacions mes amb 100cadascuna a sorteig entre els classificats presents a l’entrega premis a cada cursa.

H. Una estada nit hotel colaborador FX a sorteig entre els classificats i presents a l’entrega premis de cada cursa.

Tots els premis estan afectats, en el cas que correspongui, per la retenció vigent aplicada pel Ministeri dHisenda a compte de lImpost sobre la Renda de les Persones Físiques(IRPF).

En cas que existeixi una reclamació sobre la classificació publicada i que aquesta afecti algun participant de la IV Challenge Focuxtreme, els premis de la prova seran retinguts fins a la resolució o publicació de la classificació oficial final.

El pagament dels premis es farà mitjançant transferència bancària, segons les dades indicades per cada participant al full dinscripció.

9.4. L’atribució de les dotacions de premis i demés es farà amb la condició que es compleixi larticle 5 del present Reglament.

9.5. En cas d’incompliment de qualsevol punt de l’article 5, Rallyextreme es reserva el dret de no lliurar els premis i incentius aconseguits al equip infractor. Rallyextreme publicarà, segons la Classificació Oficial, la llista dels participants que es poden beneficiar de les dotacions, sempre sota la vist-i-plau de la Federació Catalana d’Automobilisme.

9.6. En la cerimònia de Iliurament de premis de cada prova, els participants classificats en les posicions pertinents pujaran al podi juntament amb un representant de Rallyextreme, de l’organitzador, o de la FCA, a recollir els seus Trofeus.

9.7. Les dotacions de pneumàtics etc…seran, sempre, de la mateixa mida i especificació als utilitzats en la IV CHALLENGE FOCUXTREME a cada prova. No s’admetrà cap tipus d´intercanvi, abonament o reemborsament dels materials obtinguts com a premi i incentiu.

 

 

ARTICLE 10. CLASSIFICACIÓ FINAL. PREMIS FINALS i RESULTATS A RETENIR

10.1 Serà proclamat guanyador de la IV CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis el participant que hagi obtingut més punts, tenint en compte que per a aquesta suma es retindran tots els resultats.

10.2 A tal efecte de la classificació final serà obligatori retenir els resultats de les proves en les quals un pilot hagi estat exclòs per qualsevol motiu d’índole tècnica o esportiva, una vegada esgotades totes les vies d’apel·lacions i recursos.

10.3 Així mateix es tindran en compte com a resultats a retenir, els derivats de la NO participació d’algun pilot en alguna de les proves fruit del compliment de sancions o similars.

10.4 Els pilots inscrits només en la segona meitat de la temporada de la IV CHALLENGE FOCUXTREME, no puntuaran i en conseqüència no bloquejaran punts a la resta de participants.

10.5 En cas d’empat serà daplicació larticle 18 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya denguany.

10.6. Els premis finals pels guanyadors de la IV CHALLENGE FOCUXTREME de Ral·lis seran:

 • Trofeu als tres primers classificats
 • Bonificació per la seguent edició FX de l’any següent. (Segons disponibilitat)

10.7 Per poder optar al premi final de temporada hi haurà dhaver hagut inscrits un mínim de 10 participants a la IV CHALLENGE FOCUXTREME.

 

 

ARTICLE 11. APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT

Els casos no previstos en el present Reglament i els dubtes que poguessin derivar-se de la seva interpretació, seran resolts per RALLYEXTREME i la FCA.

Rallyextreme es reserva el dret descurçar, prorrogar, modificar o anul·lar la IV Challenge Focuxtreme  en  cas  de  força  major  o  si  ho exigeixen circumstàncies  alienes a la societat, sense que es pugui exigir cap responsabilitat derivada daquesta situació.

[Click per descarregar reglament]

Patrocinadors