I Challenge Kumho || Reglament i inscripcions

REGLAMENT CHALLENGE KUMHO DE RAL·LIS

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ

1.1 RALLYEXTREME, amb el vistiplau de la Federació Catalana d’Automobilisme, i en col·laboració amb els seus patrocinadors, organitza la I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis 2019 que es disputarà en l’àmbit i amb la reglamentació esportiva del Campionat de Catalunya de Ral·lis de Terra i d’Asfalt de Catalunya i de Ral·lisprints d’Asfalt.
Aquesta Challenge kumho té per objectiu I’aportació directa d’unes ajudes materials als participants privats que s’inscriguin en les proves del Campionat de Catalunya de Ral·lis de Terra/Asfalt i que utilitzin els materials i publicitats esmentats a la I CHALLENGE KUMHO.


1.2 El nom de la I CHALLENGE KUMHO serà recollit en els documents editats en cada prova puntua ble per la mateixa.


1.3 RALLYEXTREME es reserva el dret d’aplicar unes sancions específiques que seran independents i addicionals a las que s’apliquin per part de la F.C.A. i/o els Comissaris Esportius segons el que indica el C.E.I., en el Reglament Particular de cada prova i en tots els Reglaments aplicables al Campionat de Catalunya de Ral·lis de Terra i d´ asfalt de Catalunya i de Ral·lisprints d’Asfalt.
Els participants coneixen i assumeixen els riscos inherents a la competició esportiva de l’automobilisme, i coneixen les cobertures ofertes per l’assegurança de les llicencies, i no poden reclamar a Rallyextreme cap tipus d’indemnització per sinistre de vehicles o danys personals en cap cas.
Els danys produïts pels pilots a tercers, hauran d’ester coberts per l’assegurança obligatòria del vehicle o la de la prova segons el cas, i en cap cas en respondrà Rallyextreme.


1.4 RALLYEXTREME i la FCA es reserven el dret d’introduir els canvis que creguin oportuns al present Reglament, atenent a criteris esportius o de qualsevol altra índole.

ARTICLE 2. ORDRE DE PRELACIÓ

2.1 Per la interpretació del present reglament seran d’aplicació, el següent ordre de prelació:
a) Les Prescripcions Comunes als Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya per enguany
b) El Reglament Esportiu de Ral·lis.
c) El Reglament Particular de la prova.
d) El present Reglament Esportiu i Tècnic d’aquesta I CHALLENGE KUMHO.
Qualsevol possible contradicció entre algun d’aquests documents, es resoldrà aplicant el de més alta jerarquia.
El CEI serà d’aplicació amb caràcter prioritari en els aspectes generals de procediment, apel·lacions i reclamacions.

ARTICLE 3. ASPIRANTS

3.1 La I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis està reservada a conductors posseïdors de les corresponents llicències expedides per la FCA i/o Federació Automobilística Autonòmica, amb validesa per l’any en curs i que la sol·licitud d’inscripció, en la I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis sigui admesa i confirmada per RALLYEXTREME i la FCA.


3.2 Tots els competidors i conductors, que siguin admesos, es comprometen a respectar els reglaments aplicables per aquesta I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis.

ARTICLE 4. VEHICLES ADMESOS

4.1 La I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis està reservada a tots els vehicles autoritzats a les proves del campionat de Catalunya de rallis. Aquests vehicles han d’estar conformes al Reglament Tècnic publicat, inclosos annexos.


4.2 Els vehicles hauran de presentar un bon aspecte, tant en la seva carrosseria com en pintura, per poder prendre la sortida en cada cursa.


4.3 El requisit de obligat compliment serà la compra d’un mínim de 5 pneumàtics kumho de competició i el subministrador únic serà de Rallyextreme.

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS

5.1 Les inscripcions a la I CHALLENGE KUMHO s’hauran de dirigir a: info@rallyextreme.es


5.2 A les inscripcions hi haurà de figurar:
Nom i cognoms de pilot i copilot.
Adreça postal
Telèfon de contacte
Adreça de correu electrònic
Dades del vehicle Marca i Model. Segons fitxa homologació FCA i
justificant ingrés a la I CHALLENGE KUMHO.


5.3 Aquesta inscripció, haurà d’anar acompanyada del full d’inscripció degudament emplenat on el participant comprarà els seus materials obligats a (raó social, adreça i persona de contacte del subministrador del participant).
Cada participant rebrà la publicitat obligatòria en el moment d’inscriure’s o a la primera cursa on participi.


5.4 Cada participant inscrit haurà de complir les següents condicions:

 • Utilitzar única i exclusivament les marques i condicions subministrades per l’organitzador de la I CHALLENGE KUMHO.
 • Portar els adhesius, brodats, samarretes, gorres etc. de la I CHALLENGE KUMHO, durant tot el desenvolupament de la prova, des de la cerimònia de sortida fins l’acte de Lliurament de trofeus i premis, amb exclusió de qualsevol publicitat d’altres marques contraries als interessos de la I CHALLENGE KUMHO (excepte la publicitat obligatòria de les proves). Aquest material (adhesius, brodats, gorres, samarretes, etc.) serà subministrat als equips en cas de ser-hi en el moment de formalitzar la inscripció o a la primera cursa de la I CHALLENGE KUMHO.

5.5 Rallyextreme es reserva el dret d’admissió i decisió a la I CHALLENGE KUMHO per motius esportius o comercials o qualsevol altres motius.


5.6 La inscripció a la I Challenge kumho té uns drets d’inscripció mínims de la compra de cinc pneumàtics kumho per la temporada, amb un 15% dte. sobre P.V.P.


5.7 Cada participant inscrit haurà de complir amb les següents obligacions:

 • Portar els cinc pneumàtics específics de la I Challenge kumho a cada prova. Els pneumàtics seran marcats el dia de la primera carrera i és obligatòri utilitzar als rallies els pneumàtics marcats. En cas contrari el resultat no serà vàlid.
 • Portar diversos adhesius, publicitats, etc.. de les diverses empreses col·laboradores facilitades per Rallyextreme.
 • Portar amb claretat bon aspecte i col.locació els adhesius de RALLYEXTREME, KUMHO i MOTUL al vehicle.

ARTICLE 6. PROVES PUNTUABLES

6.1 El calendari oficial de la I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis serà de les proves de ral·lis de Catalunya de Ral·lis de Terra/Asfalt, següents:
4 maig Ral.li de Valls (asfalt)
8 juny ral.li Solsona (terra)
28 juny Ral.li Osona (juny)
21 setembre ral.li Vidreres (terra)
2 novembre ral.li Tarrega (terra)
23 novembre ral.li 2000 viratges (asfalt)
L’organització es reserva el dret de canviar o modificar calendari en cas de causa major.

ARTICLE 7. PUBLICITAT

7.1 Els equips podran fer figurar en els vehicles, així com en la vestimenta, publicitat comercial sempre que:

 • Estiguin d’acord amb l’establert en normes sobre publicitat FIA, RFEDA i FCA, respectin estrictament els llocs previstos pel Comitè Organitzador indicats en el present Reglament i annexos que puguin publicar-se.
 • La publicitat dels participants no serà contrària ni competidora a la definida en el present Reglament i els seus annexos.
  7.2 RALLYEXTREME i la FCA es reserven el dret de divulgar lliurement i sense limitació de temps i en la forma que estimin oportú, la participació i resultats d’aquesta Challenge, així com la cessió a tercers d’aquests drets i a tots els participants de la I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis.

ARTICLE 8. VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES Y TÈCNIQUES

8.1 Les verificacions administratives i tècniques es realitzaran en els horaris i llocs indicats en el Reglament Particular de cada prova, conforme a l’indicat en l’article 18 del Reglament Esportiu del Campionat de Catalunya de Ral·lis de l’any en curs.


8.2 Les verificacions tècniques itinerants i/o d’ofici als vehicles dels pneumàtics, si hi fossin, es realitzaran en el mateix recorregut o on estimin oportú els Comissaris Esportius de la prova.
Aquestes verificacions seran efectuades pels Comissaris Tècnics designats per l’organitzador i aprovats per la FCA.

ARTICLE 9. ATRIBUCIÓ DE PUNTS PER PROVA

9.1. A les proves s’atorgaran uns punts a cada equip inscrit a la I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis segons la classificació oficial obtinguda a la cursa. Un conjunt de punts de la general scratx de la prova, uns punts per la classificació final de la Challenge a la prova i un conjunt de punts per la classificació de la Challenge a cada tram de la prova.
La suma de tots els punts acumulats de totes les proves de la I CHALLENGE KUMHO, donaran un guanyador final:

CHALLENGE KUMHO PUNTUACIÓ

Challenge
KUMHO
FINAL RAL.LI
Fins 5 sortits
FINAL RAL.LI
6 o més sortits
SCRATX
RAL.LI
SCRATX
TRAMS
1er253023
2on202522
3er162021
4rt12162
8122
101
81
61
41
10è21

9.2 En cada prova puntua ble s’atorgaran unes dotacions de premis i altres depenent dels participants inscrits i autoritzats a prendre la sortida en la prova en qüestió. Per determinar la dotació de premis i incentius es prendrà com a referència la llista de participants autoritzats a prendre la sortida emesa pels Comissaris Esportius de la prova.


9.3.1 Premis i Dotacions per prova:
Els premis seran atorgats nomes als presents a la lliurament de premis segons la classificació final scratx oficial de la prova, de la següent manera:
a. 1 pneumàtics a cada cursa, al 1er classificat de la I CHALLENGE KUMHO en les motoritzacions fins a 1.600cc.
b. 1 pneumàtic a cada cursa entre tots els participants de la I CHALLENGE KUMHO en les motoritzacions de mes de 1600cc..
c. 5 litres d’oli MOTUL a cada cursa a sorteig entre tots els classificats de la I CHALLENGE KUMHO.
d. 1 lot productes lubricants MOTUL a cada cursa per sorteig entre tots els participants classificats a la I CHALLENGE KUMHO presents al acte de lliurament de premis de la cursa.
e. Aquests premis sempre podran ser si son mínim 5 vehicles inscrits per la categoria fins a 1600cc. i 5 vehicles inscrits per la categoria de mes de 1600cc. Si no s’arriba als mínims requerits els premis es reduiran a la meitat.
Tots els premis estan afectats, en el cas que correspongui, per la retenció vigent aplicada pel Ministeri d’Hisenda a compte de “l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques” (IRPF).
En cas que existeixi una reclamació sobre la classificació publicada i que aquesta afecti algun participant de la “I Challenge kumho”, els premis de la prova seran retinguts fins a la resolució o publicació de la classificació oficial final.
El pagament dels premis serà en forma de descompte en la pròxima compra de pneumàtics KHUMO a l’organitzador durant l’any en curs.


9.4. L’atribució de les dotacions de premis i demés es farà amb la condició que es compleixi l’article 5 del present Reglament.


9.5. En cas d’incompliment de qualsevol punt de l’article 5, Rallyextreme es reserva el dret de no lliurar els premis i incentius aconseguits al equip infractor. Rallyextreme publicarà, segons la Classificació Oficial, la llista dels participants que es poden beneficiar de les dotacions, sempre sota la vistiplau de la Federació Catalana d’Automobilisme.


9.6. En la cerimònia de Lliurament de premis de cada prova, els participants classificats en les posicions pertinents pujaran al podi juntament amb un representant de Rallyextreme, de l’organitzador, o de la FCA, a recollir els seus premis.


9.7. Les dotacions de pneumàtics etc…seran, sempre, de la mateixa marca i especificació als utilitzats en la I CHALLENGE KUMHO a cada prova. No s’admetrà cap tipus d´intercanvi, abonament o reemborsament dels materials obtinguts com a premi i incentiu.

ARTICLE 10. CLASSIFICACIÓ FINAL. PREMIS FINALS i RESULTATS A RETENIR

10.1 Serà proclamat guanyador de la I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis el participant que hagi obtingut més punts, tenint en compte que per a aquesta suma es retindran tots els resultats.


10.2 A tal efecte de la classificació final serà obligatori retenir els resultats de les proves en les quals un pilot hagi estat exclòs per qualsevol motiu d’índole tècnica o esportiva, una vegada esgotades totes les vies d’apel·lacions i recursos.


10.3 Així mateix es tindran en compte com a resultats a retenir, els derivats de la NO participació d’algun pilot en alguna de les proves fruit del compliment de sancions o similars.


10.4 En cas d’empat serà d’aplicació l’article 18 de les Prescripcions Comunes dels Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya d’enguany.


10.5. Els premis finals pels guanyadors de la I CHALLENGE KUMHO de Ral·lis seran:

 • Trofeu al primer classificat i un lot productes lubricants MOTUL
 • Bonificació per la següent edició I CHALLENGE KUMHO de l’any següent (amb un pneumàtic segons disponibilitat).

10.6 Per poder optar al premi final de temporada hi haurà d’haver hagut inscrits un mínim de 10 participants a la I CHALLENGE KUMHO.

ARTICLE 11. APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT

Els casos no previstos en el present Reglament i els dubtes que poguessin derivar-se de la seva interpretació, seran resolts per RALLYEXTREME i la FCA.
Rallyextreme es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o anul·lar la I Challenge KUMHO en cas de força major o si ho exigeixen circumstàncies alienes a la societat, sense que es pugui exigir cap responsabilitat derivada d’aquesta situació.